Polityka Prywatności

Polityką ochrony danych osobowych informujemy jakie dane osobowe zbieramy, w
jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz
prawa. Pismo służy przekazaniu informacji, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które
obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego
prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane
Twoje dane osobowe, jest FAKRO sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110248, numer NIP
7341001487, numer REGON 490008737, o kapitale zakładowym 306 318 500,00 zł
(dalej „My”). Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres:

FAKRO sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz

Inspektor danych osobowych

Ustanowiliśmy Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz zwrócić się z każdym
pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.
Możesz to zrobić:

 • listownie, na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Kinga Nowobilska,
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz

 • mailowo, na adres: iod@fakro.pl
 • telefonicznie: (18) 444 0 306

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Twoich danych,
przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na
stronie www.fakro.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania,
wykorzystujemy w następujących celach:

 1. realizacji celów na podstawie Twojej zgody – 
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:

  • korzystanie z usług newsletterowych,
  • przekazywania informacji na temat produktów i usług oraz o
   prowadzonych promocjach,
  • wydarzeń lub akcji organizowanych przez nas, poprzez np. pocztę
   tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS – y,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – 
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:

  • w ramach kupna – sprzedaży, w tym transakcji w sklepie
   internetowym,
  • obsługi reklamacji,
  • udzielenia gwarancji,
  • wykonania wycen produktów,
  • zapewnienia poprawnej jakości usług,
  • obsługi próśb do nas kierowanych (np. poprzez formularz
   kontaktowy),
  • obsługi Twoich próśb i zapytań, które do nas są kierowane w
   związku z realizacją,
 3. realizacji obowiązku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na administratorze – </b >
  (podstawa prawna: art6 ust 1 c) RODO np.:

  • przekazanie danych na żądanie sądu, policji,
 4. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – 
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.

  • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
  • obsługa próśb i zapytań, które do Nas są kierowane w związku z
   wykonaniem umowy,
  • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych,
   arbitrażowych i mediacyjnych,
  • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez
   nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Ciebie danych
osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych,
niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli
nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli
zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli przepisy
prawa np. ze względów podatkowych będą wymagać od nas innych niezbędnych danych
ich podanie jest konieczne w celu nawiązania czy utrzymania z nami współpracy.
Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w
szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom , którzy muszą mieć dostęp
  do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu
  , uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

  1. naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom
   pośredniczącym
  2. w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
  3. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym
   nam narzędzia teleinformatyczne,
  4. podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą
   umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi
   klienta,
  5. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne,
   audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 3. innym administratorom 
  danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

  1. naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym
   przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze klienta
   – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń,
  2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  3. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania
   przez Ciebie zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie,
  4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje
   płatnicze) – w celu dokonania zwrotów dla Ciebie, na rzecz lub w
   celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty,
  5. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych,
   podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się
   administratorem danych.
 4. organom państwowym , np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie planujemy przekazywania Twoich danych poza EOG.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody, korzystamy z tych
danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki
niej. W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres realizacji
transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z
wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia
dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia. W związku z realizacją
przepisów prawa Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w
przepisach np. podatkowych. W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje
prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów
państwowych będziemy przechowywać Twoje dane osobowe.

Na czym polega automatyczne podejmowanie decyzji?

Na podstawie Twojej zgody
możemy wykorzystywać Twoje dane do profilowania. Jednakże podejmowanie decyzji
nie będzie następowało w formie zautomatyzowanej i nie będzie to wywoływać wobec
Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją
sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych
(również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny
niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy
osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jakie przysługują Ci uprawnienia?

 1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas
  Twoich danych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do
   informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych
   osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe
   oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj.
   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,
   00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem
   przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez
   podawania przyczyn</b >
   oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie
   zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do sprzeciwu wobec:
   1. przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby
    marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania</b >
    (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o
    naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym
    usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach
    specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu
    nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla
    celów marketingowych;
   2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do
    celów wynikających</b >
    z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas
    realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją
    szczególną sytuacją.</b >
 2. Swoje prawa wymienione w punkcie 1 możesz realizować w każdym czasie,
  występując z odpowiednim żądaniem.
 3. Z żądaniami opisanymi w punkcie 1 możesz wystąpić do Naszego Inspektora
  Danych Osobowych zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
 4. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w
  związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, bez zbędnej zwłoki, a w
  każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby
  termin, o którym mowa powyżej, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące
  z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie
  miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o
  przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
 5. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których
  mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od
  otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz
  możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany
  Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 6. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej
  tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o
  podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 7. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w punkcie 4 – 6 wyżej, na
  piśmie, według naszego wyboru:

  • listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy lub
  • drogą elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail, za
   wyjątkiem przypadków gdy:

   1. przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie
    zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas
    przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres
    e-mail;
   2. zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość
    zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami –
    wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.
 8. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi
  żądaniami, o których mowa w punkcie 1 powyżej, są wolne od opłat. Jeżeli
  jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z
  uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

  • pobrać opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia
   informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 9. Każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione przez nas Twoje dane osobowe
  poinformujemy o żądaniu sprostowania lub uzupełnienia lub usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy
  na wskutek zgłoszonego do nas żądania. Nie będziemy musieli przekazywać
  takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np.
  zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego
  wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie
  udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 10. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy
  informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania
  Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam
  powiadomić.